●paypalでご支援のみなさま。(敬称略)

5月は、205人の皆様よりご支援いただきました。ありがとうございます!


2016/05/01               MITSUHIKO ODAJIMA  

2016/05/01               jiro watase  

2016/05/01               hiroko donoshita    

2016/05/01               NAOMI YAMADA 

2016/05/01               tsuneaki kakitani  

2016/05/01               TOSHIO MATSUO           

2016/05/02               洋子 古川     

2016/05/02               SATOSHI SAITO   

2016/05/02               HIRONOBU IKENOYA    

2016/05/02               NORIKO HAYASHI          

2016/05/02               KEI IWASHITA      

2016/05/02               RIKA KUNII           

2016/05/02               KYO NAKANE       

2016/05/02               HIDETO SATOKI  

2016/05/02               古都 吉岡     

2016/05/02               MAHORO HASHIMOTO

2016/05/02               勝美 中本     

2016/05/02               YUHEI KURIHARA          

2016/05/02               井上維子       

2016/05/03               TAEKO NAKANE 

2016/05/03               Naotaka Soga         

2016/05/03               一郎 内田     

2016/05/03               REIKO KODAIRA  

2016/05/03               MAKOTO NAKAJIMA    

2016/05/03               SHIN HASEGAWA           

2016/05/03               CHIAKI TAKANO 

2016/05/03               多美 成井     

2016/05/03               小夜子 山寺 

2016/05/03               BOKU JUNICHI    

2016/05/03               KENICHIRO OTSUKI      

2016/05/04               Michiyo Miyamoto

2016/05/04               Michiyo Miyamoto

2016/05/05               HIROSHI OHUCHI           

2016/05/05               HISAYOSHI KATO           

2016/05/05               KENICHIRO HIROKAWA          

2016/05/05               一晃 菅原     

2016/05/06               SHUNICHI UENO

2016/05/06               MINORI FUSE       

2016/05/06               冴子 伊佐     

2016/05/06               MIKIHIKO SHIRAKI        

2016/05/06               SAKI MIYOSHI      

2016/05/06               SHUICHI UEDA    

2016/05/06               NORIKO TAKAHASHI    

2016/05/07               進 樫原         

2016/05/07               リル子 水野 

2016/05/07               YASUE ICHINO    

2016/05/07               明子 松生     

2016/05/07               HIDEO ITO  

2016/05/07               NOBORU GOTO    

2016/05/07               YOSHIHARU MAEKAWA          

2016/05/07               晃 戸田         

2016/05/07               AKIHIRO SUZUKI

2016/05/07               TOSHINORI CHINEN     

2016/05/08               匿名希望

2016/05/09               RINA YUIZONO    

2016/05/09               AI MASUDA           

2016/05/09               NAOMI KIKUTA   

2016/05/09               HIROMI ONO         

2016/05/09               HISASHI OBATA  

2016/05/09               YUICHIRO ANZAWA      

2016/05/09               hana kimura           

2016/05/09               明 堀越         

2016/05/10               廣行 戸部     

2016/05/10               克彦 塩沢     

2016/05/10               ANDO HIDEO        

2016/05/10               MASAHARU YAMAGUCHI      

2016/05/10               AKIRA MATSUO  

2016/05/10               将人 竹本     

2016/05/11               哲彦 加藤     

2016/05/11               Yosuke Iguchi          

2016/05/12               KENZI HORIUCHI

2016/05/12               yoji otsuki    

2016/05/12               no murao      

2016/05/12               kaoru kikuchi          

2016/05/12               真理 瀬川     

2016/05/12               REIKO KISHIMOTO         

2016/05/12               FUMIAKI NAGATA         

2016/05/12               yasushi tanaka      

2016/05/12               YASUSHI WATANABE  

2016/05/12               NORIKO YOSHIOKA       

2016/05/12               元美 牛山     

2016/05/12               NORIYIKI MOGI    

2016/05/12               YOKO UEMURA   

2016/05/12               和真 小長井 

2016/05/14               洋樹 高原     

2016/05/14               JUNICHI SASAKI

2016/05/14               KAZUTAKA NAKAJIMA

2016/05/14               SADAKO ISHIGAKI         

2016/05/14               MASAAKI ADACHI         

2016/05/14               SEIJI NUMASAWA         

2016/05/14               Kengo Nagata         

2016/05/14               TAKEAKI CHINO 

2016/05/15               修 大田         

2016/05/15               HIROICHI HARA  

2016/05/15               こよみ屋       

2016/05/15               YASUSHI ISO        

2016/05/15               HIROMI YAMAGATA      

2016/05/15               安佐枝 三藤 

2016/05/16               OSAMU NISHITANI        

2016/05/16               YUKARI NISHI      

2016/05/16               SUSUMU NOMURA       

2016/05/16               千恵子 菅     

2016/05/16               YASUHIKO SAWASAKI 

2016/05/16               HIROKO YOKOTAA         

2016/05/16               Miyako Takahashi

2016/05/16               NORIHIRO KIDO  

2016/05/16               水奈 浜中     

2016/05/16               寿芽子 金城 

2016/05/16               NAOYUKI ANDO  

2016/05/16               緑 石田         

2016/05/16               満子 熊田     

2016/05/18 NASARN SAITOU 

2016/05/18 HIDEAKI KIRIU     

2016/05/18 SHIGEKI YAMAGUCHI   

2016/05/18 SHINJI MATSUTANI        

2016/05/18 YASUSHI MATSUMOTO

2016/05/18 ikuko takahashi        

2016/05/18 MICHIHIRO INOUE         

2016/05/19 YUI KAMEO

2016/05/19 CHIEKO OGAWA 

2016/05/19 匿名希望  

2016/05/19 Mitsuko AZEKURA

2016/05/19 孝子 中塚     

2016/05/19 和恵 田中     

2016/05/19 Madoka Nishimura 

2016/05/19 美保 三上     

2016/05/19 Ikuko Clark   

2016/05/19 毅 澁谷         

2016/05/19 MAYUMI HAMADA          

2016/05/19 Eiji Mizuoka 

2016/05/19 京子 中島     

2016/05/21 KEIKO HATTORI 

2016/05/21 TAKEHISA SATO  

2016/05/21 masashi inazuma     

2016/05/21 CHIGIRI SHASHI  

2016/05/21 AKIRA UJIBASHI   

2016/05/21 YUMIKO OHUCHI           

2016/05/21 mitsuo sawazaki       

2016/05/21 SHIZUYO OKAMURA      

2016/05/21 靖二 志賀     

2016/05/21 KOSUKE KAMO    

2016/05/21 KIMIO SATOU       

2016/05/21 恭子 山下     

2016/05/22 妙子 新井     

2016/05/22 TATSUYA ICHIKI 

2016/05/22 AKIHIKO UEJIMA 

2016/05/22 SATOMI ARATANI

2016/05/22 KENJI TOJO

2016/05/22 arai kenji       

2016/05/22 TOSHIKAZU HARA          

2016/05/22 MASUKI KAMIJO  

2016/05/23 NAOMI TAKAHASHI       

2016/05/23 堅司 佐々木 

2016/05/23 masayuki yashima   

2016/05/23 大志 打本     

2016/05/23 充展 谷         

2016/05/23 TUTOMU YAMAMOTO 

2016/05/23 MINORI HAYASHI

2016/05/23 浩史 近藤     

2016/05/23 masahiro kaneko      

2016/05/23 勇一 杣         

2016/05/23 英機 小野寺 

2016/05/23 Junichi TADA          

2016/05/24 MASAJI OKUYAMA           

2016/05/24 IKUYO MIZUGUCHI       

2016/05/25 AKIHIKO YAMAGUCHI  

2016/05/25 隆 木内         

2016/05/25 Midori Mizuno         

2016/05/25 TAKAKO KOIZUMI          

2016/05/25 知子 菊地     

2016/05/25 Ginko Kobayashi     

2016/05/26 TAKAYUKI SUGANO      

2016/05/26 修司 山田     

2016/05/26 chie Fujita     

2016/05/26 SEIYA TAKEUCHI

2016/05/26 Chika Inoue  

2016/05/26 AYAKO OHYAMA 

2016/05/26 洋子 澤田     

2016/05/26 KAZUSHI FUKUZATO    

2016/05/26 YUMI YOKOTA     

2016/05/26 YUMIKO TSUKAMOTO 

2016/05/26 MUTSUMI OKOUCHI     

2016/05/26 HISAKO FUJIMOTO        

2016/05/26 孝子 中塚     

2016/05/26 敏子 佐野     

2016/05/28 HIDETOMO HIRAYAMA

2016/05/28 KAKUKO OKAMOTO     

2016/05/28 REIKA TOMITA     

2016/05/28 慶二 渡邊     

2016/05/28 REIKA TOMITA     

2016/05/28 明伸 山田     

2016/05/28 NAOKO KASAMA 

2016/05/28 NATSUMI FUKUI 

2016/05/28 AYUMI OTANI       

2016/05/28 CHISAKO UNO     

2016/05/28 NOBORU IMAMURA       

2016/05/28 TOMOKO SHIBATA        

2016/05/29 陵 舟橋         

2016/05/29 YUKO SAITO         

2016/05/31 NAOMI YAMADA  

2016/05/31 TOSHIO MATSUO           

2016/05/31 MITSUHIKO ODAJIMA   

2016/05/31 tsuneaki kakitani      

2016/05/31 hiroko donoshita      

2016/05/31 jiro watase    

 

2016/04/02               HIRONOBU IKENOYA    

2016/04/02               MAHORO HASHIMOTO

2016/04/02               古都 吉岡     

2016/04/02               KYO NAKANE       

2016/04/02               RIKA KUNII           

2016/04/02               勝美 中本     

2016/04/02               KEI IWASHITA      

2016/04/02               HIDETO SATOKI  

2016/04/02               YUHEI KURIHARA          

2016/04/02               井上維子       

2016/04/02               SATOSHI SAITO   

2016/04/02               洋子 古川     

2016/04/02               NORIKO HAYASHI          

2016/04/03               TAEKO NAKANE 

2016/04/03               一郎 内田     

2016/04/03               NAOKO FUJIOKA

2016/04/03               Naotaka Soga         

2016/04/03               REIKO KODAIRA  

2016/04/03               SHIN HASEGAWA           

2016/04/04               BOKU JUNICHI    

2016/04/04               MAKOTO NAKAJIMA    

2016/04/04               CHIAKI TAKANO 

2016/04/04               TAKEAKI CHINO 

2016/04/04               多美 成井     

2016/04/04               KENICHIRO OTSUKI      

2016/04/04               MASARU NAKADA         

2016/04/04               小夜子 山寺 

2016/04/05               NAOMI YAMADA 

2016/04/05               HISAYOSHI KATO           

2016/04/05               KENICHIRO HIROKAWA          

2016/04/05               HIROSHI OHUCHI           

2016/04/05               一晃 菅原     

2016/04/05               MINORI FUSE       

2016/04/05               NORIKO TAKAHASHI    

2016/04/05               SAKI MIYOSHI      

2016/04/05               SHUICHI UEDA    

2016/04/05               MIKIHIKO SHIRAKI        

2016/04/05               SHUNICHI UENO

2016/04/05               冴子 伊佐     

2016/04/07               進 樫原         

2016/04/07               リル子 水野 

2016/04/07               YASUE ICHINO    

2016/04/07               HIDEO ITO  

2016/04/07               SHINGO KATO      

2016/04/07               YOSHIHARU MAEKAWA          

2016/04/07               TOSHINORI CHINEN     

2016/04/07               NOBORU GOTO    

2016/04/07               晃 戸田         

2016/04/07               AKIHIRO SUZUKI

2016/04/09               AI MASUDA           

2016/04/09               RINA YUIZONO    

2016/04/09               HIROMI ONO         

2016/04/09               明 堀越         

2016/04/09               HISASHI OBATA  

2016/04/09               hana kimura           

2016/04/09               YUICHIRO ANZAWA      

2016/04/09               NAOMI KIKUTA   

2016/04/10               克彦 塩沢     

2016/04/10               ANDO HIDEO        

2016/04/10               AKIRA MATSUO  

2016/04/10               安佐枝 三藤 

2016/04/10               MASAHARU YAMAGUCHI      

2016/04/10               廣行 戸部     

2016/04/10               将人 竹本     

2016/04/11               哲彦 加藤     

2016/04/11               Yosuke Iguchi          

2016/04/12               シェアリングライフ           

2016/04/12               yoji otsuki    

2016/04/12               no murao      

2016/04/12               真理 瀬川     

2016/04/12               kaoru kikuchi          

2016/04/12               KENZI HORIUCHI

2016/04/12               FUMIAKI NAGATA         

2016/04/13               YASUSHI WATANABE  

2016/04/13               元美 牛山     

2016/04/13               NORIYIKI MOGI    

2016/04/13               和真 小長井 

2016/04/13               NORIKO YOSHIOKA       

2016/04/13               REIKO KISHIMOTO         

2016/04/13               YOKO UEMURA   

2016/04/13               yasushi tanaka      

2016/04/14               SADAKO ISHIGAKI         

2016/04/14               KAZUTAKA NAKAJIMA

2016/04/14               MASAAKI ADACHI         

2016/04/14               SEIJI NUMASAWA         

2016/04/14               Kengo Nagata         

2016/04/14               JUNICHI SASAKI

2016/04/14               洋樹 高原     

2016/04/15               HIROICHI HARA  

2016/04/15               株式会社 こよみ屋           

2016/04/15               HIROMI YAMAGATA      

2016/04/15               YASUSHI ISO        

2016/04/15               修 大田         

2016/04/16               KAZUSHI FUKUZATO    

2016/04/16               Miyako Takahashi

2016/04/16               SUSUMU NOMURA       

2016/04/16               千恵子 菅     

2016/04/16               OSAMU NISHITANI        

2016/04/16               YASUHIKO SAWASAKI 

2016/04/16               YUKARI NISHI      

2016/04/16               HIROKO YOKOTAA         

2016/04/16               水奈 浜中     

2016/04/16               NAOYUKI ANDO  

2016/04/16               緑 石田         

2016/04/16               NORIHIRO KIDO  

2016/04/16               満子 熊田     

2016/04/16               寿芽子 金城 

2016/04/17               SHINJI MATSUTANI      

2016/04/17               HIDEAKI KIRIU    

2016/04/18               SHIGEKI YAMAGUCHI  

2016/04/18               YASUSHI MATSUMOTO           

2016/04/18               NASARN SAITOU

2016/04/18               ikuko takahashi     

2016/04/19              匿名希望  

2016/04/19               Mitsuko AZEKURA          

2016/04/19               CHIEKO OGAWA  

2016/04/19               和恵 田中     

2016/04/19               YUI KAMEO           

2016/04/19               孝子 中塚     

2016/04/19               美保 三上     

2016/04/19               MAYUMI HAMADA        

2016/04/19               Ikuko Clark 

2016/04/19               京子 中島     

2016/04/19               Eiji Mizuoka           

2016/04/19               毅 澁谷         

2016/04/20               KEIKO HATTORI  

2016/04/21               SHIZUYO OKAMURA     

2016/04/21               KOSUKE KAMO   

2016/04/21               TAKEHISA SATO 

2016/04/21               masashi inazuma  

2016/04/21               靖二 志賀     

2016/04/21               CHIGIRI SHASHI 

2016/04/21               YUMIKO OHUCHI           

2016/04/21               mitsuo sawazaki   

2016/04/21               AKIRA UJIBASHI

2016/04/22               TOSHIKAZU HARA         

2016/04/22               arai kenji     

2016/04/22               KENJI TOJO          

2016/04/22               TATSUYA ICHIKI 

2016/04/22               SATOMI ARATANI          

2016/04/22               MASUKI KAMIJO

2016/04/22               AKIHIKO UEJIMA           

2016/04/22               妙子 新井     

2016/04/22               有限会社エクサピーコ       

2016/04/22               大志 打本     

2016/04/22               充展 谷         

2016/04/22               TUTOMU YAMAMOTO  

2016/04/22               NAOMI TAKAHASHI      

2016/04/23               堅司 佐々木 

2016/04/23               masayuki yashima

2016/04/23               masahiro kaneko   

2016/04/23               勇一 杣         

2016/04/23               英機 小野寺 

2016/04/23               MINORI HAYASHI           

2016/04/23               Junichi TADA         

2016/04/23               浩史 近藤     

2016/04/24               隆 木内         

2016/04/24               Midori Mizuno       

2016/04/24               知子 菊地     

2016/04/24               AKIHIKO YAMAGUCHI 

2016/04/24               TAKAKO KOIZUMI          

2016/04/24               IKUYO MIZUGUCHI        

2016/04/26               chie Fujita   

2016/04/26               AYAKO OHYAMA

2016/04/26               YAMASHITA JUNKO     

2016/04/26               洋子 澤田     

2016/04/26               Chika Inoue 

2016/04/26               TAKAYUKI SUGANO      

2016/04/26               SEIYA TAKEUCHI           

2016/04/26               修司 山田     

2016/04/26               敏子 佐野     

2016/04/26               Masao Uchida        

2016/04/27               YUMIKO TSUKAMOTO 

2016/04/27               MUTSUMI OKOUCHI     

2016/04/27               HISAKO FUJIMOTO       

2016/04/27               孝子 中塚     

2016/04/28               明伸 山田     

2016/04/28               HIDETOMO HIRAYAMA

2016/04/28               NAOKO KASAMA

2016/04/28               慶二 渡邊     

2016/04/28               REIKA TOMITA    

2016/04/28               KAKUKO OKAMOTO      

2016/04/28               REIKA TOMITA    

2016/04/28               HIROSHI KIKUCHIHARA         

2016/04/28               NATSUMI FUKUI

2016/04/28               AYUMI OTANI      

2016/04/28               CHISAKO UNO     

2016/04/28               TOMOKO SHIBATA        

2016/04/28               shizue takeshima  

2016/04/28               NOBORU IMAMURA      

2016/04/29               陵 舟橋         

2016/04/30               YUKO SAITO         

2016/04/30               貴代 井山     

 

 

 

2016年3月は、以下のみなさまにご支援をいただいております。(敬称略にて、お名前を掲載いたします)

本当に沢山のご支援を、ありがとうございます! 活動費として、大切に使わせていただきます!!!

2016/03/01               tsuneaki kakitani  

2016/03/01               NAOMI YAMADA 

2016/03/01               TOSHIO MATSUO           

2016/03/01               MITSUHIKO ODAJIMA  

2016/03/01               hiroko donoshita    

2016/03/01               jiro watase  

2016/03/01               YUKO SAITO         

2016/03/02               古都 吉岡     

2016/03/02               KYO NAKANE       

2016/03/02               HIRONOBU IKENOYA    

2016/03/02               SATOSHI SAITO   

2016/03/02               YUHEI KURIHARA          

2016/03/02               勝美 中本     

2016/03/02               RIKA KUNII           

2016/03/02               洋子 古川     

2016/03/02               MAHORO HASHIMOTO

2016/03/02               井上維子       

2016/03/02               NORIKO HAYASHI          

2016/03/02               KEI IWASHITA      

2016/03/02               HIDETO SATOKI  

2016/03/03               HISAKO FUJIMOTO       

2016/03/03               TAEKO NAKANE 

2016/03/03               Naotaka Soga         

2016/03/03               一郎 内田     

2016/03/03               NAOKO FUJIOKA

2016/03/03               MASAAKI ADACHI         

2016/03/04               MASARU NAKADA         

2016/03/04               CHIAKI TAKANO 

2016/03/04               多美 成井     

2016/03/04               小夜子 山寺 

2016/03/04               BOKU JUNICHI    

2016/03/04               MAKOTO NAKAJIMA    

2016/03/04               KENICHIRO OTSUKI      

2016/03/04               TAKEAKI CHINO 

2016/03/04               HIROMI HARAI    

2016/03/05               HIROSHI OHUCHI           

2016/03/05               HISAYOSHI KATO           

2016/03/05               雅子 奈良     

2016/03/05               一晃 菅原     

2016/03/05               KENICHIRO HIROKAWA          

2016/03/05               SAKI MIYOSHI      

2016/03/05               NORIKO TAKAHASHI    

2016/03/05               MINORI FUSE       

2016/03/05               MIKIHIKO SHIRAKI        

2016/03/05               SHUNICHI UENO

2016/03/05               冴子 伊佐     

2016/03/05               SHUICHI UEDA    

2016/03/07               リル子 水野 

2016/03/07               YASUE ICHINO    

2016/03/07               進 樫原         

2016/03/07               YOSHIHARU MAEKAWA          

2016/03/07               NOBORU GOTO    

2016/03/07               TOSHINORI CHINEN     

2016/03/07               晃 戸田         

2016/03/07               AKIHIRO SUZUKI

2016/03/08               yukio kashima        

2016/03/09               元 赤松         

2016/03/09               AI MASUDA           

2016/03/09               HISASHI OBATA  

2016/03/09               YUICHIRO ANZAWA      

2016/03/09               RINA YUIZONO    

2016/03/09               hana kimura           

2016/03/09               NAOMI KIKUTA   

2016/03/09               HIROMI ONO         

2016/03/09               明 堀越         

2016/03/10               AKIRA MATSUO  

2016/03/10               MASAHARU YAMAGUCHI      

2016/03/10               廣行 戸部     

2016/03/10               安佐枝 三藤 

2016/03/10               ANDO HIDEO        

2016/03/10               将人 竹本     

2016/03/10               克彦 塩沢     

2016/03/10               美香子 大江 

2016/03/11               哲彦 加藤     

2016/03/11               Yosuke Iguchi          

2016/03/12               kaoru kikuchi          

2016/03/12               no murao      

2016/03/12               比佐志 浅井 

2016/03/12               yoji otsuki    

2016/03/12               真理 瀬川     

2016/03/12               KENZI HORIUCHI

2016/03/12               浩司 橋爪     

2016/03/13               NORIYIKI MOGI    

2016/03/13               元美 牛山     

2016/03/13               NORIKO YOSHIOKA       

2016/03/13               和真 小長井 

2016/03/13               REIKO KISHIMOTO         

2016/03/13               YOKO UEMURA   

2016/03/13               YASUSHI WATANABE  

2016/03/13               yasushi tanaka      

2016/03/13               みどり 米田 

2016/03/14               SEIJI NUMASAWA         

2016/03/14               JUNICHI SASAKI

2016/03/14               Kengo Nagata         

2016/03/14               SADAKO ISHIGAKI         

2016/03/14               KAZUTAKA NAKAJIMA

2016/03/14               MASAAKI ADACHI         

2016/03/14               洋樹 高原     

2016/03/15               株式会社 こよみ屋           

2016/03/15               修 大田         

2016/03/15               HIROMI YAMAGATA      

2016/03/15               HIROICHI HARA  

2016/03/15               YASUSHI ISO        

2016/03/16               Miyako Takahashi

2016/03/16               YASUHIKO SAWASAKI 

2016/03/16               千恵子 菅     

2016/03/16               YUKARI NISHI      

2016/03/16               SUSUMU NOMURA       

2016/03/16               KAZUSHI FUKUZATO    

2016/03/16               HIROKO YOKOTAA         

2016/03/16               OSAMU NISHITANI        

2016/03/16               T YAMASHITA      

2016/03/16               公彦 植松     

2016/03/16               寿芽子 金城 

2016/03/17               満子 熊田     

2016/03/17               NAOYUKI ANDO  

2016/03/17               緑 石田         

2016/03/17               水奈 浜中     

2016/03/17               NORIHIRO KIDO  

2016/03/17               HIDEAKI KIRIU    

2016/03/17               SHINJI MATSUTANI      

2016/03/17               SHIGEKI YAMAGUCHI  

2016/03/17               NASARN SAITOU

2016/03/17               YASUSHI MATSUMOTO           

2016/03/17               ikuko takahashi     

2016/03/19               Mitsuko AZEKURA          

2016/03/19               孝子 中塚     

2016/03/19               和恵 田中     

2016/03/19             匿名希望   

2016/03/19               CHIEKO OGAWA  

2016/03/19               YUI KAMEO           

2016/03/19               Eiji Mizuoka           

2016/03/19               MAYUMI HAMADA        

2016/03/19               美保 三上     

2016/03/19               Ikuko Clark 

2016/03/19               京子 中島     

2016/03/20               浩司 橋爪     

2016/03/20               SHIZUYO OKAMURA     

2016/03/20               KEIKO HATTORI  

2016/03/20               masashi inazuma  

2016/03/20               YUMIKO OHUCHI           

2016/03/20               靖二 志賀     

2016/03/20               KOSUKE KAMO   

2016/03/20               TAKEHISA SATO 

2016/03/20               CHIGIRI SHASHI 

2016/03/20               mitsuo sawazaki   

2016/03/22               SATOMI ARATANI          

2016/03/22               TATSUYA ICHIKI 

2016/03/22               TOSHIKAZU HARA         

2016/03/22               arai kenji     

2016/03/22               AKIHIKO UEJIMA           

2016/03/22               MASUKI KAMIJO

2016/03/22               妙子 新井     

2016/03/22               KENJI TOJO          

2016/03/22               有限会社エクサピーコ       

2016/03/22               充展 谷         

2016/03/22               TUTOMU YAMAMOTO  

2016/03/22               NAOMI TAKAHASHI      

2016/03/22               堅司 佐々木 

2016/03/22               masayuki yashima

2016/03/22               大志 打本     

2016/03/23               勇一 杣         

2016/03/23               浩史 近藤     

2016/03/23               Junichi TADA         

2016/03/23               英機 小野寺 

2016/03/23               masahiro kaneko   

2016/03/23               MINORI HAYASHI           

2016/03/24               弘 小野         

2016/03/24               AKIHIKO YAMAGUCHI 

2016/03/24               知子 菊地     

2016/03/24               TAKAKO KOIZUMI          

2016/03/24               隆 木内         

2016/03/24               Midori Mizuno       

2016/03/24               IKUYO MIZUGUCHI        

2016/03/26               AYAKO OHYAMA

2016/03/26               chie Fujita   

2016/03/26               YAMASHITA JUNKO     

2016/03/26               TAKAYUKI SUGANO      

2016/03/26               SEIYA TAKEUCHI           

2016/03/26               洋子 澤田     

2016/03/26               修司 山田     

2016/03/26               Chika Inoue 

2016/03/26               AKIRA UJIBASHI

2016/03/27               MUTSUMI OKOUCHI     

2016/03/27               YUMIKO TSUKAMOTO 

2016/03/27               孝子 中塚     

2016/03/27               HISAKO FUJIMOTO       

2016/03/28               明伸 山田     

2016/03/28               KAKUKO OKAMOTO      

2016/03/28               慶二 渡邊     

2016/03/28               REIKA TOMITA    

2016/03/28               REIKA TOMITA    

2016/03/28               HIDETOMO HIRAYAMA

2016/03/28               NAOKO KASAMA

2016/03/28               NOBORU IMAMURA      

2016/03/29               TOMOKO SHIBATA        

2016/03/29               AYUMI OTANI      

2016/03/29               NATSUMI FUKUI

2016/03/29               shizue takeshima  

2016/03/29               CHISAKO UNO     

2016/03/29               SHIGERU TOMODA        

2016/03/30               YUKO SAITO         

2016/03/31               MITSUHIKO ODAJIMA  

2016/03/31               TOSHIO MATSUO           

2016/03/31               tsuneaki kakitani  

2016/03/31               恭子 山下     

2016/03/31               拓 山蔭         

2016/03/31               jiro watase  

2016/03/31               hiroko donoshita    

 

 

2月は221名のみなさまより、ご支援いただきました! 大切な活動費として使わせていただきます。

○paypal からご支援のみなさま(202 名のみなさま・別ページにてお名前を掲載しております)

三菱東京UFJ銀行からご支援のみなさま(1名のみなさま・敬称略)

2/8 フナハシコウスケさま

城南信用金庫からご支援のみなさま(2名のみなさま・敬称略)

2/26 サイジョウヤスナリさま、モリタクニオさま

○みずほ銀行からご支援(6名のみなさま・敬称略)

2・1 くりやまあきらさま さとうじゅんさま
2・8 さいとうみのるさま
2・9すずきしんいちさま
2・15 クロキひろこさま
2・26 とよざとあやこさま

 

郵便振替からご支援のみなさま(10名のみなさま)

2/1 アンチ・アベノファシズムさま
2/9  菅原正志さま
2/16  畠山信さま
2/18  馳川美波さま
2/19  中野正義さま
2/23 安田恵子さま、小田千賀さま
2/25  松本裕治さま
2/26 平川宗信さま 宇野登志樹さま

 

1月は244名のみなさまより、ご支援いただきました! 大切な活動費として使わせていただきます。

○paypal からご支援のみなさま(217名のみなさま・別ページにてお名前を掲載しております)

三菱東京UFJ銀行からご支援のみなさま(2名のみなさま・敬称略)

1/4 フクイナツミさま、
1/7 スダチカヒトさま

城南信用金庫からご支援のみなさま(5名のみなさま・敬称略)

1/4 ナカガキタカコさま

1/8  ヒラマツフジコさま

1/21 イトウヤスコさま、タカハシマチコさま

1/27  クロイワハルコさま

○みずほ銀行からご支援(5名のみなさま・敬称略)

1・5 くりやまあきらさま
1・8  モリユンさま
1・12 ナガイケタクオさま
1・20 イワイハルコさま
1・26 ナカヤリエさま

郵便振替からご支援のみなさま(15名のみなさま)

1/4  平和憲法ルネッサンスさま
1・6 佐藤正之助さま
1・7 匿名希望さま、匿名希望さま
1・9 丹羽雅代さま
1・12 田中豊さま
1・13 二塚充之さま
1・14 久保照義さま
1・16 伊達直人さま

1・21 匿名希望さま
1・22 佐藤晃さま 飯田満知子さま
1・25 松浦左知子さま
1・27 宇野左知子さま
1・29 宮里弥生さま

 

前の5件 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

カテゴリ